ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Δελτίο σχετικό με την Ανάλυση της Υπουργικής Απόφασης: Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ Β΄ 4654/08.10.2021).

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας «Ο ΘΑΛΗΣ»

Γρ. Λιακατά 1 & πεζόδρομος Καζαντζή

Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131

Τηλέφωνο: 26410.28364

e-mail: seh.agrinio@gmail.com

ΠΟΣΕΗ-Ενημερωτικό Δελτίο ΥΑ Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις ΕΗΕ (497.031121)

Νομοθεσία Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 Ν. 4483/65  της 11/24 Ιουν.1965

(ΦΕΚ Α 118) :

Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου

των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων. Με ενσωματωμένες τις αντικαταστάσεις του 2302/95


Ν. 2302/1995  (ΦΕΚ 74/Α`/17.4.1995)

Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

Περί αντικαταστάσεως άρθρων του ν. 4483/65
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4483/1965
3. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 470Β_04 (Μέγεθος: 49 Kb) Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις

Νομοθεσία Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

Νέο Ελληνικό Πρότυπο για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 1)

Θεμελιακή γείωση : (άρθ. 2)

Προστασία από υπερτάσεις : (άρθ. 3)

Χαρακτηρισμός χρωμάτων καλωδίων : (άρθ. 4)

Έλεγχοι & επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 5)

Τροποποιήθηκε από :

Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/10, (1932/Β/14.12.10) «Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)»


     ΚΥΑ Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 844) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65».

Η υπουργική απόφαση που καθιέρωσε την νέα υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου  (ΥΔΕ)


Α.Ν. 501/1937 – Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34

Τροποποιήθηκε από :

Α.Ν. 878/46, (24/Α/29.1.46) «Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών και θερμαστών και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 81Α_37 (Μέγεθος: 91 Kb)

Θεμελιακή Γείωση

1. Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η θεμελιακή γείωση(ΦΕΚ  Β τεύχος 1222 /2006) καθίσταται υποχρεωτική.

2. Ο τρόπος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης είναι αυτός που προδιαγράφεται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα έως ότου εκδοθούν τα αντίστοιχα σχετικά πρότυπο του Ε.Λ.Ο.Τ..

3. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες δεν διαθέτουν ειδική θεμελίωση.

4. Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατασκευών, δύνανται να εφαρμόζεται η απ’ ευθείας γείωση στο χάλυβα του φέροντος οργανισμού.

5. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης του παρόντος θα πρέπει να εναρμονισθεί ανάλογα ο ισχύων Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρο 30).

 

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 999 της 03/01/2007 στο ΦΕΚ 57 Β της 24.01.2007 από το ΥΠΕΧΩΔΕ έκλεισε το θέμα ενημέρωσης – επικαιροποίησης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) τροποποιώντας το άρθρο 30 της υπ’ αριθμόν 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ’/1989). Στην απόφαση αυτή αναφέρεται σαφώς και ορίζεται σαν βασική γείωση η θεμελιακή στα νέα κτίρια.

«Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ 470Β΄/5.3.2004), απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης  «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. Φ. Α΄ 50/12081/642 (ΦΕΚ 1222Β΄/5.9.2006) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Θέματα Ασφαλείας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.)  Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης», όπως εκάστοτε ισχύουν και πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του άρθρου αυτού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αριθμ. Φ.12.1/125750π.ε/Β3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Υποχρέωση RCD (ρελέ ηλεκτροπληξίας)

Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπληξία, με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος.

Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθίσταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο

εφαρμογής του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως αναλύεται στην συνέχεια:

  1. Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΑΟΤ HD 384
  2. Στις νέες Ε.Η.Ε. και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις Ε.Η.Ε. που κατασκευάζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μια οπως ανφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος αρθρου

Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006  (ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006) Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα:

Προστασία των καταναλωτών από ηλεκτροπληξία : (άρθ. 1)

Θεμελιακή γείωση : (άρθ. 2)

Επαγγελματικά δικαιώματα : (άρθ. 3)

 

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1222Β_06 (Μέγεθος: 282 Kb)

Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

 Άρθρον 1.

Σκοπός και Αντικείμενον των Κανονισμών.

1. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η εξασφάλισις εν τη πράξει προστασίας εις πρόσωπα, κτίρια και τα εντός αυτών διαλαμβανόμενα, έναντι των εκ της χρήσεως της ηλεκτρικής ενεργείας δια φωτισμόν, θέρμανσιν, κίνησιν, σήμανσιν κλπ. Προκυπτόντων κινδύνων.

4. Οι παρόντες Κανονισμοί δεν πρέπει να εκληφθούν ως διαλαμβάνοντες προδιαγραφάς κατασκευής, ουδέ και ως εκπαιδευτικόν εγχειρίδιον δια πρόσωπα στερούμενα πείρας. Αι διατάξεις αυτών αφορούν μόνον την επίτευξιν του απαιτουμένου βαθμού ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Δια της εφαρμογής των διατάξεων των Κανονισμών θα προκύψη κυρίως μία εγκατάστασις ουσιαστικώς απηλλαγμένη κινδύνων, ουχί όμως και κατ’ ανάγκην καλής αποδόσεως ή πρόσφορος και κατάλληλος δι’ ικανοποιητικήν λειτουργίαν, ανεξαρτήτως βεβαίως του βαθμού ασφαλείας αυτής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80225/55

Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 

Υ.Α. 80225/1955  (ΦΕΚ 59/Β`/11.4.1955) Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18304/672/66

Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955.

(ΦΕΚ 293/Α/11-5-66)

Υ.Α. 18304/672/1966  (ΦΕΚ 293/Β`/11.5.1966) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΑριθ. 83752/4165/71

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955.

(ΦΕΚ 687/Β/24-8-71)

Υ.Α. 83752/4165/1971  (ΦΕΚ 687/Β`/24.8.1971) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΑριθ. 6242/185/73

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955.

(ΦΕΚ 1525/Β/31-12-73)   1-5-1974

Υ.Α. 6242/185/1973  (ΦΕΚ 1525/Β`/31.12.1973) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955

Ν. 2302/1995  (ΦΕΚ 74/Α`/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

 

3982/2011 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

1. Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα του άρθρου 3, οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών είτε ύστερα από ατύχημα.

2. Στους ανωτέρω ελέγχους συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118), όπως αυτός ισχύει. Για την υποστήριξη διενέργειας των εν λόγω ελέγχων συνιστάται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο οποίο θα

καταχωρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4483/1965 υπεύθυνες δηλώσεις, όπως τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται  δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 της Περιφέρειας στην οποία παρασχέθηκε η ελεγχόμενη υπηρεσία. Τα προσόντα των μελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια με αυτά των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει τα μέλη του οργάνου ελέγχου να κατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας συναφούς με την προς εξέταση δραστηριότητα και το έργο τους να επικουρείται από την παρουσία εμπειρογνώμονα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή της οκείας επαγγελματικής ομοσπονδίας.

4. Για τη διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία, απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύψους 100 ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 12 κυρώσεις.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του προβλεπόμενου

στην ανωτέρω παράγραφο 2 Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 12

Κυρώσεις πατηστε εδώ

1. Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1, και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και  ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

2. Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση  της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που

εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

3. Τα ως άνω πρόστιμα κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της παραγράφου 3του ως άνω άρθρου και αποτελούν πόρο για τη διενέργεια των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 ελέγχων.

4. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια

για την κλιμάκωση των προβλεπόμενων στις ως άνω παραγράφους κυρώσεων, τα όργανα, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

ΦΕΚ 2540 Β’ της 07-11-2011 Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 (2) με θέμα : Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011.